László E. Szabó's Home Page
Home Field of interest
Publications Courses DiscussionsLinks
CV Photo & Contact

A filozófia alapkérdései természettudományos aspektusból

heti 2 óra, előadás (a TTK és az IK  hallgatóinak "társadalomtudományi tárgyként" felvehető)Előfeltétel: Nincs (A TTK/IK-n folytatott egy-két éves tanulmányok azonban elõnyt jelentenek a megértésben.)

Számonkérés: Kollokvium (A vizsga során természetesen figyelembe vesszük, hogy valaki milyen szakos és hányad éves.)

Tematika:

Az előadás célja, hogy a filozófia néhány olyan alapvető problémakörét tekintse át, amelyek nem csak azért fontosak, mert jelen vannak a kortárs filozófiai diskurzusban, hanem azért is, mert a hallgatók nagy valószínűséggel találkoznak ezekkel a kérdésekkel a különböző természettudományos diszciplinák tanulmányozása során.

A program tervezett témakörei a következők: Filozófia - tudomány, a demarkáció problémája, Természeti törvény fogalma, realizmus - antirealizmus, Racionalizmus - empirizmus, a priori - a posteriori, analitikus - kontingens, A matematika és a logika episztemológiai státusza, Nyelv - jelentés - igazság, A fizikai (és más világleíró) elméletek struktúrája, A valószínűség interpretációi, Az indukció problémái, bayesiánus és más konfirmációelméletek, Elméletek aluldetermináltsága (fizikai példák), konvencionalizmus és más externalista tézisek, Az ontológia, azaz mik vannak a világban? Putnam-Quine nélkülözhetetlenségi tézis, redukcionizmus,  "supervenience", etc.,  Determinizmus, modalitás,  a kontrafaktuális érvelés, a metafizika határai, Kauzalitás, Tér és idő, a realtivitáselmélet által felvetett filozófiai kérdések, Idő - változás - azonosság, A kvantummechanika indeterminizmusának problémája, Test és elme, Szabad akarat, Milyen legyen a világ? - azaz mit kezdjünk a normatív problémákkal?

Program:
 1. Az idő (Mi a filozófia?)
 2. Ontológia
 3. Nyelv, logika, matematika I.
 4. Nyelv, logika, matematika II.
 5. A természet törvényei
 6. Okság I.
 7. A valószínűség
 8. Okság II.
 9. Determinizmus - indeterminizmus
 10. Szabad akarat
 11. Van-e válasz a normatív kérdésekre?


Irodalom:

A vizsgára történő felkészüléshez elegendő az előadáson elhangzottak jegyzetelése.

Az anyag eddig elhangzott része: PDF (N
em végleges, tájékoztató jellegű vázlat. Kinyomtatni csak a félév végén, a végleges verziót érdemes!)

A PDF file olvasásához az Adobe Reader szükséges, amely szabadon letölthető: innen

Ajánlott irodalom:19/09/2005


E. Szabó László: A nyitott jövő problémája - véletlen, kauzalitás és determinizmus a fizikában, Typotex Könyvkiadó, Budapest, 2002.

A könyv javított digitális kiadása PDF formában letölthető innen.
(Legfrissebb javított verzió!)

Olvasásához az Adobe Reader szükséges.
Huoranszki Ferenc: Modern metafizika, Osiris, 2001.

A HIK Kempelen Farkas Felsőoktatási Digitális Tankönyvtárban PDF formában letölthető.
Tudományfilozófia (Szöveggyűjtemény) Szerk. Forrai G. és Szegedi P., Áron Kiadó, 1999.