Főoldal

Információk

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Tanárok

Könyvtár

Bánki Dezső - Önéletrajz és Publikációk

Szakmai önéletrajz

 • 1963-1968: Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola

 • 1968-1972: Kecskeméti Katona József Gimnázium

 • 1973-1979: ELTE-BTK Angol-Német-Esztétika szak

 • 1979: szakdolgozat: "N.Chomsky generatív grammatikájának ismeretelméleti és módszertani kérdései" (vezető tanár dr. Kelemen János, Filozófia Tanszék)

 • 1978-79: részvétel az MTA Filozóiai Intézet vallás-kutatási program előzetes dokumentációs munkálataiban

 • 1979-től: filozófiai szakfordítói tevékenység

 • 1993-2001: PhD tanulmányok, ELTE Politikai Filozófia szak

 • 1993-94: angol filozófiai szakszövegolvasás szemináriumok vezetése, ELTE

 • 1995 ősz: szeminárium "a természetes Jogok igazolhatóságáról", ELTE , Filozófia szak

 • 1996/97: őszi szemeszter angol mondattani szemináriumok vezetése, ELTE, Angol Nyelvészet Tanszék

 • 1997-2002: nyelvfilozófiai szemináriumok, ELTE Angol Nyelvészet Tanszék

 • 1997-2002 jún.30: főállású oktatási tevékenység, ELTE TFK, Angol Tanszék

 • 1999. nov.18-19: angol nyelvű előadás az ELTE által rendezett nemzetközi filozófiai konferencián

 • 2000 ápr.: magyar nyelvű előadás a PhD disszertáció témájáról az ELTE, TFK angol tanszéki napokon

 • 2001 júl.: PhD disszertáció megvédése

 • 2001. dec.: jogfilozófiai előadás a Wesley János Hittudományi Főiskolán (a "Világosság klub" rendezésében)

 • 2002 szept.1-2005 aug.31.: Békésy-ösztöndíjas, ELTE BTK Filozófia Intézet, Általános Filozófia Tanszék

Publikációk

Saját művek

 1. Az állatok és a természet saját hasznáról és káráról, Liget 1993 tavasz

 2. Szükséges megjegyzések a 'felesleges tulajdon'-ról, Holmi 1995 június

 3. 'Jogfilozófia' és 'jogtudomány' szócikkek az Encyclopedia Britannica magyar kiadása számára , Magyar Világ Kiadó, 1998

 4. Általános akarat és egyéni lelkiismeret J.J. Rousseau politikai filozófiájában, Világosság 1998 július

 5. A filozófia esélyei az élet versenyében (Thomas Hobbes filozófiájának néhány belső összefüggéséről), Világosság, 2000 március/április

 6. Megjegyzések az 'emberi jog' kifejezés értelmezéséhez, Fundamentum, 2000/3

 7. A jogfilozófia beszédaktuselméleti alapjairól, Világosság, 2000 nov./dec.


 8. 'Beszédaktus-típusok a jogértelmezés folyamatában', in: Farkas, K., Orthmayr, I., Bölcselet és analízis, Eötvös kiadó, Budapest, 2003.

 9. Beszédaktusok, jogi aktusok és emberi jogok (A PhD disszertáció átdolgozott változata, megjelenés alatt a Gondolat kiadónál, Budapest, 2003).

Recenziók

 1. Vita az állatok jogi státusáról, Magyar Tudomány1992/6

 2. Tendenciák a kelet- és középeurópai alkotmányos politikában, Jogállam 1994/3-4

 3. Egy szépítő metafora, a rút valóság és az etikai gondolkodás nehézségei, Holmi1996/3

Ismeretterjesztő jellegű kiadványok

 1. A 'Filozófiai kisenciklopédia' (Kossuth Kiadó, 1993, Bp) szerkesztése, előszóval

 2. N.Warburton, Bevezetés a filozófiába, Kossuth Kiadó Bp. 2000.

Szakmailag jelentősebb fordítások

 1. R.B.Marcus, A modalitások és az intenzionális nyelvek, in:I.M.Copi, J.A.Gould, Kortárs-tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről, Gondolat, Budapest, 1985.

 2. W.v.O.Quine, Válasz Marcus professzornak, uo.

 3. W.Kneale, M.Kneale, A logika fejlődése, X-XII. fejezet, Gondolat, Budapest, 1987.

 4. B. Russell, A filozófia alapproblémái, Kossuth Kiadó 1996

 5. M. Polányi, A hallgatólagos dimenzió, Argumentum Kiadó, Bp. 1997

 6. Th. Hobbes, Logika, rétorika, szofisztika (válogatás, forditás, előszó, jegyzetek) Kossuth Kiadó, 1998.

 7. M.Oakeshott, Konzervatívnak lenni, Holmi 2000 április

 8. S. Read, Bevezetés a logika filozófiájába, Kossuth Kiadó, Bp. 2001.

 9. The Correspondence of Karl Mannheim (angol és német nyelvű levelezéskötet, szerk. Gábor Éva, szerk./ford. Bánki Dezső, lektor R.T.Allen), megjelenés alatt a nagy-britanniai Edwin Mellen Kiadónál

Vissza >>

Frissítve:   — webmester  — tartalmi szerkesztő