ELTE-BTK Filozófiai Intézet

Főoldal

Információk

Képzés

Kurzusok

Tanszékek

Oktatók

Könyvtár

FONTOS:
A szakzáródolgozati témák listája folyamatosan bővül
Hallgatóink ezzel együtt a továbbiakban is választhatnak az alábbiaktól különböző témát
A szakzáródolgozatok ebben az esetben is témavezető irányításával készülnek

Filozófiatörténet 1 és 2

 • Antik természetfilozófia
 • Antik metafizika
 • Antik etika
 • Antik ismeretelmélet
 • Preszókratikus filozófia
 • Szofisták
 • Szókratész
 • Platón
 • Arisztotelész
 • Hellenisztikus filozófia
 • Neoplatonizmus
 • Az Arisztotelész-kommentátorok
 • Bene László, Bodnár István, Steiger Kornél

 • Platón mesterdialógusai
 • Platón mítoszai
 • Platón etikája
 • Platón államelmélete
 • Szókratész
 • Joó Mária

  Filozófiatörténet 3

 • Középkori filozófia
 • Borbély Gábor

 • Középkori zsidó filozófia
 • Tatár György

 • Dante filozófiai és teológiai nézetei
 • Dante nyelvelmélete
 • Dante poétikája
 • Dante koncepciója a vizuális művészetekről
 • Kelemen János

  Filozófiatörténet 4

 • Descartes metafizikája
 • Descartes szenvedélyelmélete és etikája
 • Spinoza ismeretelmélete
 • Spinoza etikája
 • Pascal filozófiája
 • Malebranche metafizikája
 • Leibniz metafizikája
 • Leibniz ismeretelmélete
 • Filozófia és vallás az újkori filozófiában
 • A szenvedélyek problémája a XVII. században
 • Az újkori filozófia értelmezései
 • Boros Gábor

  Boros Gábor további témakiírásai: Érzelemfilozófia; A szeretet/szerelem értelmezései a filozófiában

 • Vico helye a filozófia történetében
 • Vico művészetfilozófiája és mitológia-felfogás
 • Kelemen János

 • Racionalizmus - empirizmus (velünkszületettség, az ideák eredete, a tudás mibenléte, a tapasztalatból /észből származó ismeretek preferenciája, ennek a tudásfajtákra, és a tudás fundamentumára vonatkozó vetületei)
 • Tudásunk határai: szkeptikus és antiszkeptikus szcenáriók
 • A kor néhány fontosabb filozófiai diszkussziója (Locke - Leibniz, Locke - Berkeley, Hume - Berkeley)
 • A brit empiristák: Locke, Berkeley, Hume nézetei a következő témakörökből:

 • Történeti kontextus (az empirista doktrína kialakulása: Locke viszonya Baconhöz, Hobbes-hoz, Gassendihoz, Arisztotelész kritikája)
 • Ismeretelmélet (ideák és benyomások, érzékelés, észlelés és reflexió, tudás és bizonyosság), elmefilozófiai témák (személyes azonosság, akarat, test -lélek, külvilág)
 • Nyelvfilozófia
 • Metafizika (szubsztancia, esszencializmus-kritika, valós lényeg vs névleges lényeg, szubsztancia-kritikák)
 • Tudományelmélet. A tapasztalati tudományok elméleti megalapozása; a Royal Society tudományfelfogása
 • Faragó-Szabó István

  Filozófiatörténet 5

 • Nietzsche
 • Ullmann Tamás

 • Nietzsche, Kierkegaard
 • Tatár György

 • Nietzsche és a görögök
 • Joó Mária

 • XIX. sz.-i német filozófia
 • Olay Csaba

 • Nyelv és megismerés a klasszikus német filozófiában
 • A történelem fogalma a klasszikus német filozófiában
 • Kelemen János

 • Kant ismeretelmélete
 • Kant etikája
 • Kant társadalom- és történelemfilozófiája
 • Fichte filozófiája
 • Schelling azonosságfilozófiája
 • Schelling filozófiai korszakai
 • Az ifjú Hegel
 • Hegel: A szellem fenomenológiája
 • Hegel erkölcsről, társadalomról, történelemről
 • Hegel logikája és enciklopédiája
 • Karl Marx
 • Feuerbach antropológiája
 • Feuerbach valláselmélete
 • Kierkegaard etikája
 • Kierkegaard filozófiája
 • Csikós Ella

 • A kanti kriticizmus alapvonásai
 • Fichte: Beszédek a német néphez
 • Schelling platonikus fordulata
 • Az elismerés problémája Hegelnél
 • Hegel és a modern társadalomtudományok
 • Feuerbach és az elidegenedés
 • A fiatal Marx
 • A marxizmus mint filozófia
 • A magyar filozófia folyamatai 1849 és 1867 között
 • A klasszikus pozitivizmus alapvonásai
 • A nietzschei kriticizmus
 • Nietzsche és a modern tudományosság
 • Kiss Endre

  Filozófiatörténet 6

 • Historizmus és szellemtudományok
 • Frankfurti iskola
 • Hermeneutika
 • Társadalomfilozófia
 • Olay Csaba

 • Fenomenológia
 • Olay Csaba, Ullmann Tamás

 • XX. sz.-i francia filozófia
 • Historizmus és szellemtudományok
 • Etika
 • Ismeretelmélet
 • Ullmann Tamás

 • Foucault és a "klasszikus episztémé"
 • Boros Gábor

 • Whitehead folyamatfilozófiája
 • Csikós Ella

 • A fiatal Lukács
 • A magyar századelő filozófiája
 • Kiss Endre

 • Emberi természet a filozófiatörténetben
 • Mai filozófiai antropológia
 • Szubjektumelméletek
 • Irodalom és filozófia vitája
 • Test, diskurzus, hatalom a mai filozófiában
 • Simone de Beauvoir filozófiája
 • Michel Foucault
 • Metafora, mítosz a filozófiai gondolkodásban
 • A feminizmus mint kritikai társadalomfilozófia
 • Joó Mária

 • Umberto Eco szemiotikája és hermeneutikája
 • Umberto Eco egy regényének elemzése
 • Kelemen János

  Az analitikus filozófia története a XX. sz. közepéig

 • Russell filozófiájának kialakulása (Russell, Moore, az "abszolút idealisták") és hatása (Wittgenstein, Bécsi Kör)
 • Wittgenstein, Tractatus-a: nyelv, gondolkodás, ontológia
 • Wittgenstein és a Bécsi Kör
 • Wittgenstein második alkotói korszaka:
 • A Filozófiai vizsgálódások és a Tractatus viszonya
 • Témák a Filozófiai vizsgálódások I. részéből: Nyelvjáték, családi hasonlóság, privát nyelv
 • Ryle kartezianizmus-kritikája (A szellem fogalma)
 • Faragó-Szabó István

  Elmefilozófia

 • Test-elme probléma: Az agy és az elme viszonya - Descartes-tól napjainkig
 • Intencionalitás: Hogyan magyarázható, hogy az elmeállapotok intencionálisak - valamire irányulnak?
 • Hogyan magyarázható a tudat, a tudatosság?
 • Mentális okság: Az elmeállapotok és a fizikai állapotok oksági kapcsolata hogyan magyarázható?
 • Tőzsér János, Huoranszki Ferenc, Zvolenszky Zsófia

  Esztétika

 • Benedetto Croce esztétikája
 • Irodalom és filozófia
 • Kelemen János

  Etika

 • Az etika ontológiai, ismeretelméleti és normatív problémái
 • Huoranszki Ferenc, Orthmayr Imre

 • XVIII. sz.-i brit etika
 • Ludassy Mária, Orthmayr Imre

 • Utilitarista és kantiánus etikák
 • Áron László, Orthmayr Imre, Ullmann Tamás

 • XX. sz.-i angolszász etika
 • Orthmayr Imre

 • Modern cselekvéselmélet
 • Huoranszki Ferenc, Orthmayr Imre, Tőzsér János

  Ismeretelmélet

 • A priori és a posteriori tudás és igazolás
 • Huoranszki Ferenc, E. Szabó László, Tőzsér János, Zvolenszky Zsófia

 • Szkepticizmus
 • Érzékelés
 • Tőzsér János, Huoranszki Ferenc, Zvolenszky Zsófia

  Logika

 • A predikátumlogika kiterjesztései és alternatívái (intenzionális logika, többértékű logika, értékréses szemantika, másodrendű logika, modális logika, Montague grammatika, intuicionista logika)
 • Logikai paradoxonok
 • Csaba Ferenc, Máté András, Mekis Péter, Zvolenszky Zsófia

 • Matematikai logika
 • Csaba Ferenc, E. Szabó László, Máté András, Mekis Péter

 • A matematikafilozófia klasszikus iskolái
 • Gödel-tételek és bizonyítások
 • Csaba Ferenc, Máté András

 • Gödel nemteljességi tételeinek filozófiai elemzése
 • Csaba Ferenc, E. Szabó László, Máté András

 • Frege logikája és nyelvfilozófiája
 • Az arisztotelészi logika
 • A sztoikus logika
 • Leibniz logikája és metafizikája
 • Bolzano tudománytana és logikája
 • Máté András

 • Halmazelmélet
 • Csaba Ferenc, Máté András, Mekis Péter

 • Formális szemantika
 • Mekis Péter, Zvolenszky Zsófia

  Metafizika

 • Az ontológia alapkérdései (tárgyak, tulajdonságok, fajták, események, szubsztancia, időn keresztüli létezés)
 • Borbély Gábor, Huoranszki Ferenc, Tőzsér János, Zvolenszky Zsófia, E. Szabó László

 • Lehetséges világok
 • Csaba Ferenc, E. Szabó László, Huoranszki Ferenc, Máté András, Tőzsér János, Zvolenszky Zsófia

 • Ontológiai relativitás, realizmus, antirealizmus
 • Huoranszki Ferenc, Máté András, Tőzsér János, Zvolenszky Zsófia

 • Okság
 • Idő
 • E. Szabó László, Huoranszki Ferenc, Tőzsér János, Zvolenszky Zsófia

  Nyelvfilozófia

 • A nyelvfilozófia története a preszókratikusoktól napjainkig
 • Kelemen János, Mekis Péter, Máté András, Zvolenszky Zsófia

 • Jelentés és referencia - tulajdonnevek, határozott leírások, indexikus (kontextusfüggő) kifejezések, természetes fajtanevek, viselő nélküli nevek
 • Zvolenszky Zsófia, Kelemen János, Mekis Péter, Csaba Ferenc, Máté András

 • Nyelv és jelentés (használat alapú elméletek, fogalmi szerep-szemantika, pszichológiai elméletek, verifikacionizmus, igazságfeltétel-szemantika
 • Zvolenszky Zsófia, Kelemen János, Mekis Péter, Borbély Gábor, Csaba Ferenc, E. Szabó László, Máté András

 • Szemantika és pragmatika (beszédaktus-elmélet; Grice kommunikációelmélete társalgási implikatúrákról; preszuppozícióelmélet)
 • Zvolenszky Zsófia

 • Igazság és jelentés (igazságelméletek, Tarski-séma, szemantikai paradoxonok)
 • Máté András, Csaba Ferenc, Mekis Péter, Zvolenszky Zsófia

 • Modalitás: Szükségszerűségről és lehetőségről szóló állítások (lényegi és esetleges tulajdonságok; a posteriori szükségszerű állítások - lehetséges is egyben az, ami elképzelhető?; propozicionális attitűd kontextusok)
 • Zvolenszky Zsófia, Máté András, Csaba Ferenc, E. Szabó László, Kelemen János, Mekis Péter

 • A nyelv természete (tanulás és veleszületettség; nyelvi reprezentáció; nyelvi relativizmus; jelentés-externalizmus; privát nyelv és szabálykövetés)
 • Mekis Péter, Kelemen János, Tőzsér János, Zvolenszky Zsófia, Máté András, Csaba Ferenc

 • Értelmezés és fordítás (Quine, Davidson)
 • Zvolenszky Zsófia, Mekis Péter, Máté András

 • Szószerinti és nem-szószerinti nyelvhasználat (metafora, fiktív beszédmód - például Piszkos Fredről)
 • Zvolenszky Zsófia, Kelemen János, Mekis Péter, Csaba Ferenc, E. Szabó László

  Politikai filozófia

 • Modern politikai filozófia
 • Igazságosságelméletek
 • XX. századi szerződéselméletek
 • Liberális politikai filozófiák
 • Konzervatív politikai filozófiák
 • Szocialista politikai filozófiák
 • Libertárius politikai filozófia
 • Kommunitárius politikai filozófia
 • Demokráciaelmélet
 • Pogonyi Szabolcs

  Társadalomfilozófia

 • A társadalomfilozófia klasszikusai
 • A liberalizmus és a konzervativizmus klasszikusai
 • A francia felvilágosodás morálfilozófiája
 • Erkölcs és politika
 • Ludassy Mária

 • Klasszikus szerződéselméletek
 • Ludassy Mária, Pogonyi Szabolcs

 • Modern társadalomelmélet
 • Erdélyi Ágnes, Orthmayr Imre

  Történelemfilozófia

 • A magyarázat-megértés vita
 • A történelem eszméje Collingwoodnál
 • A történeti megismerés problémája az analitikus filozófiában
 • Kelemen János

 • A "rossz" történelmi tapasztalatának és az értelemmel bíró világrend képzetének viszonya (teodícea-problematika az újkori filozófiában). A történelmi folyamatok egységére, irányára és értelmére vonatkozó teóriák
 • A történelem szubjektuma, a történelem "csinálhatósága" (az emberi tettekért és szenvedésekért viselt felelősség). Isten és ember, individuum és emberi nem viszonya a történelemfilozófiai koncepciókban. Morálfilozófia és történelemfilozófia viszonya
 • Empirikus tapasztalatok és filozófiai szemléletmód a történeti megismerésben. A történeti és a művészi elbeszélés viszonya; a történelemre vonatkozó filozófiai koncepciók metafizikai tétje, reflektált belső ellentmondásai
 • A német idealizmus történelemszemlélete
 • A történelemfilozófia XX. századi nagy gondolkodói és témái
 • Miklós Tamás

  Tudományelmélet, tudományfilozófia

 • A társadalomtudományok filozófiája
 • Erdélyi Ágnes, Orthmayr Imre

 • A design argumentum kritikai elemzése a bayesianus konfirmációelmélet szemszögéből
 • A kanti a priori Reichenbach-féle értelmezése
 • A Quine-i jelentésholizmus, konfirmációs holizmus, az aluldeterminációs tézis és az elméletek redukciójának problémája a formális logika szemszögéből
 • A Quine Putnam-féle nélkülözhetetlenségi argumentum
 • A valószínűség fogalmának filozófiai elemzése
 • E. Szabó László

     

  Frissítve:   — webmester